Pagal šį standartą aiškinamajame rašte turi būti pateikta:

1. Bendrijos pavadinimas, kodas, adresas, įregistravimo data, veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas, filialų ir atstovybių skaičius.

2. Trumpas veiklos sričių apibūdinimas.

3. Jei bendrija turi darbuotojų – vidutinis darbuotojų skaičius.

4. Kad bendrija apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro pagal 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“.

5. Jei finansiniais metais buvo keičiama mažosios bendrijos apskaitos politika, trumpas tų pakeitimų apibūdinimas ir priežastys.

6. Iš narių gautinų ir (ar) nariams grąžintinų jų įnašų vertė.

7. Per ataskaitinį laikotarpį bendrijos nariams avansu išmokėta pelno dalis.

8. Garantijos pobūdis, suma, jei užtikrindama kito asmens įsipareigojimus mažoji bendrija yra suteikusi garantiją.

Kokia informacija turi būti pateikta mažosios bendrijos aiškinamajame rašte pagal 38 verslo apskaitos standartą?