Pagal 38-ajį verslo apskaitos standartą tvarkant mažosios bendrijos apskaitą yra daug supaprastinimų. Šį standartą taikančioms mažosioms bendrijoms:

– Nereikia rengti nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų.

– Nereikia teikti informacijos pagal kitų VAS reikalavimus aiškinamajame rašte.

– Nereikia vertinti turto ir įsipareigojimų kita verte (tikrąja, grynąja galimo realizavimo, amortizuota savikaina) negu įsigijimo savikaina.

– Nereikia taikyti perkainotos vertės būdo ilgalaikio materialiojo turto apskaitai.

– Nereikia nuvertinti turto.

– Nereikia sudaryti atidėjinių, nereikia teikti informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą.

– Nereikia skaičiuoti, apskaitoje nereikia registruoti ir finansinėse ataskaitose nereikia pateikti atidėtojo pelno mokesčio.

– Nereikia pripažinti, apskaitoje nereikia registruoti ir finansinėse ataskaitose nereikia rodyti ilgalaikio atlygio darbuotojui.

– Ištaisytų apskaitos klaidų ir pakeistos apskaitos politikos poveikio nereikia rodyti retrospektyviniu būdu.

Kokie skirtumai, kai mažoji bendrija tvarko apskaitą pagal 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatas ir kai tvarko pagal visų verslo apskaitos standartų reikalavimus?